Vloga staršev v času mladostništva

Avtorica: Monika Vuk

Mladostništvo je obdobje v življenju, ko se otroci postopoma razvijajo v odrasle osebe. Gre za kritično fazo, ki jo spremljajo številne fizične, čustvene in socialne spremembe. V tem času je vloga staršev ključnega pomena, saj lahko pomagajo svojim otrokom pri prehodu v odraslost ter pri soočanju z izzivi in težavami, s katerimi se srečujejo. Starši naj se zavedajo, da je njihova vloga v času mladostništva večplastna. Poleg nudenja podpore in vodenja svojih otrok skozi to obdobje, je pomembno tudi, da se sami nenehno izobražujejo in se prilagajajo spreminjajočim se potrebam in izzivom mladostnikov. V tem prispevku bomo raziskali, kako lahko starši pomagajo svojim otrokom v času mladostništva.

  • Poslušanje in razumevanje

Eden najpomembnejših načinov, kako lahko starši pomagajo svojim otrokom v času mladostništva, je poslušanje in razumevanje. Mladostniki se pogosto spopadajo z notranjimi konflikti, dvomi in negotovostjo. Starši naj otrokom posvetijo svoj čas in pozornost, da jim omogočijo izražanje njihovih misli, čustev in stisk. Aktivno poslušanje, brez obsojanja in prekinjanja otroka, lahko pomaga vzpostaviti zaupanje ter spodbuja odprt dialog. Starši naj pokažejo razumevanje in empatijo, saj to pomaga mladostnikom občutiti podporo in sprejetost.

  • Ustvarjanje varnega okolja

Mladostništvo je obdobje, ko se mladi soočajo z mnogimi novimi izzivi in pritiski. Starši lahko pomagajo tako, da ustvarijo varno okolje, kjer se mladostniki počutijo zaščitene in sprejete. To vključuje jasna pravila in meje, ki določajo pričakovana vedenja, ter doslednost pri njihovi uveljavitvi. Varno okolje naj spodbuja odprtost in iskanje podpore, ne pa strahu pred kaznovanjem ali obsojanjem. Starši naj bodo na voljo za pogovor in nudenje nasvetov, hkrati pa naj spoštujejo zasebnost mladostnikov.

  • Spodbujanje samostojnosti in odgovornosti

Mladostništvo je čas, ko mladi postopoma prevzemajo večjo stopnjo odgovornosti za svoje življenje. Starši lahko pomagajo pri tej prehodni fazi tako, da spodbujajo samostojnost in odgovornost. To vključuje dajanje priložnosti za prevzemanje odločitev in soočanje s posledicami. Starši naj spodbujajo svoje otroke k razvijanju spretnosti za samostojno reševanje problemov.

  • Komunikacija o vrednotah in ciljih

Starši lahko pomagajo svojim otrokom v času mladostništva tako, da vzpostavijo komunikacijo o vrednotah in ciljih. Mladostniki se v tem obdobju soočajo s številnimi izzivi pri oblikovanju lastne identitete in vrednostnega sistema. Starši naj spodbujajo razprave o pomembnih temah, kot so odnosi, šolanje, kariera in prihodnost. S tem se mladostniki naučijo razmišljati kritično, oblikovati svoja stališča in postavljati cilje. Starši naj zagotovijo odprt prostor za izražanje in spoštujejo različne poglede, hkrati pa naj vnašajo svoje vrednote kot smernice.

  • Spodbujanje zdravega načina življenja

Mladostništvo je ključno obdobje za razvoj zdravih navad in vzpostavljanje zdravega načina življenja. Starši naj spodbujajo svoje otroke k zdravi prehrani, redni telesni dejavnosti in zadostnemu počitku. Prav tako je pomembno, da starši mladostnike poučijo o tveganjih zlorabe drog, alkohola in nezaščitenega spolnega vedenja. Svetovanje in podpora pri vzpostavljanju zdravih navad jim omogočata, da se razvijajo v fizično in čustveno zdrave odrasle osebe.

  • Sodelovanje s šolo in drugimi strokovnjaki

Starši naj se aktivno vključujejo v življenje svojih otrok v šoli in vzpostavijo dober odnos s pedagogi ter drugimi strokovnjaki. Sodelovanje s šolo je pomembno pri spremljanju šolskih dosežkov in vedenja mladostnika. Starši naj se zanimajo za šolske projekte, sestanke in dogodke, otrokom naj nudijo pomoč in podporo pri učenju ter pri izbiri kariernih poti. Sodelovanje s strokovnjaki, kot so psihologi, psihoterapevti ali svetovalci, pa lahko pomaga pri soočanju s posebnimi izzivi ali stiskami, s katerimi se lahko mladostniki srečujejo.

Mladostništvo je za mladostnike in starše pogosto obdobje, ki prinaša veliko izzivov, vendar ima lahko tudi velik potencial za osebno rast in razvoj. S pravilno vlogo staršev lahko mladostniki razvijejo samozavest, spretnosti za reševanje problemov in zdrave odnose, kar jim bo koristilo v prihodnosti, zato je ključno, da starši razumejo svojo vlogo in se aktivno vključijo v življenje svojih otrok v času mladostništva.

Vloga staršev v času mladostništva je neprecenljiva. S pravo kombinacijo poslušanja, razumevanja, ustvarjanja varnega okolja, spodbujanja samostojnosti, komunikacije o vrednotah, spodbujanja zdravega načina življenja ter sodelovanja s šolo in strokovnjaki, lahko pomagajo svojim otrokom pri razvoju v zdrave, samozavestne in odgovorne odrasle osebe. To je čas, ko starši lahko okrepijo vez s svojimi otroki, gradijo zaupanje in jim pomagajo pri oblikovanju trdnih temeljev za njihovo prihodnost.

Viri:

Brooks, Robert, in Sam Goldstein. 2016. The Power of Resilience: Achieving Balance, Confidence, and Personal Strength in Your Life. Hatherleigh Press.

Siegel, Daniel, in Tina P. Bryson. 2018. Celostni razvoj otroških možganov. Družinski in terapevtski center Pogled.

Steinberg, Laurence. 2014. Age of Opportunity: Lessons from the New Science of Adolescence. Houghton Mifflin Harcourt.

 

Call Now Button